bát nhã tâm kinh thơ lục bát
bát nhã tâm kinh thơ lục bát
https://chuadaibi.org/wp-content/uploads/2017/06/TungBatNhaTamKinh-ThichTriThoat-3105773.mp3

Bát Nhã Tâm Kinh Việt Văn (Phổ thơ song thất lục bát): Thầy Thích Trí Thoát tụng

Quan am 1

bat nhaBÁT NHÃ TÂM KINH

Thầy Thích Trí Thoát tụng

—oOo—

Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm Kinh

Tâm trí tuệ thanh thanh rộng lớn

Sáng trong ngần chẳng bợn mây trần

Làu làu một tánh thiên chân

Bao trùm muôn loại chẳng phân Thánh Phàm

Vẫn Tâm ấy lặng trong sáng suốt

Cõi bờ kia một bước đến nơi

Trải lòng tròn đủ xưa nay

Công thành quả chứng tỏ bày đích đang

Hàng Bồ Tát danh Quán tự tại

Khi tham Thiền vô ngại đến trong

Thẩm vào trí huệ mở thông

Soi thấy năm uẩn đều không có gì

Độ tất cả không chi khổ ách

Trong Thức tâm hiện cảnh Sắc ra

Sắc, Không chung ở một nhà

Không chẳng khác Sắc, Sắc nào khác Không

Ấy, Sắc tướng cũng đồng Không tướng

Không tướng y như tượng Sắc kia

Thụ, Tưởng, hành, Thức phân chia

Cũng lại như vậy, cũng về Chân không

Tòa Sắc tướng nhơn ông tạm đó

Các pháp kia tướng nọ luôn trơn

Chẳng sanh chẳng dứt thường chơn

Chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng sờn, chẳng thêm

Cớ ấy nên cõi trên không giới

Thể làu làu vô ngại thường chơn

Vốn không Ngũ uẩn Ấm thân

Sáu Căn chẳng có, Sáu Trần cũng không

Thấy rỗng không mà không Nhãn giới

Biết hoàn toàn Thức giới cũng không

Tánh không sáng suốt đại đồng

Vô Minh chẳng có mựa hồng hết chi

Vẫn không có thân gì Già Chết

Huống chi là hết chết già sao

Tư Đế cũng chẳng có nào

Không chi là Trí, có nào đắc chi

Do vô sở đắc ly tất cả

Nhơn Pháp kia đều xả Nhị Không

Vận lòng trí huệ linh thông

Bờ kia mau đến tâm không ngại gì

Không quái ngại có chi khủng bố

Tức xa lìa mộng tưởng đảo điên

Tâm không rốt ráo chu viên

Niết bàn quả chứng chơn nguyên hoàn toàn

Tam thế Phật y đàn Bát Nhã

Đáo Bồ Đề chứng quả chánh chơn

Cho hay Bát Nhã là hơn

Pháp môn tối thắng cõi Chơn mau về

Thiệt Thần chú linh tri đại lực

Thiệt Thần chú đúng bực quang minh

Ấy Chú tối thượng oai linh

Ấy Chú vô đẳng thinh thinh oai thần

Trừ tất cả nguyên nhân các khổ

Thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư

Thiên nhiên chơn thiệt bất hư

Án lam thần chú Chơn như thuyết rằng:

Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế

Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha (3 lần)

http://daibitemple.org/wp-content/uploads/2017/06/TungBatNhaTamKinh-ThichTriThoat-3105773.mp3

Rate this post